தினசரி கடமைகளைத்
திட்டமிட்டு ஒழுங்காக செய்து வந்தால்
வெற்றியும் தைரியமும்
தொடர்ந்து கிட்டும்.

-மால்ட்ரிக்