ஒரு முறை கூடச்
சிரிக்காமல் கழித்த நாளே
வீணாகக் கழித்த நாளாகும்.

- சாம் போர்ட்