வளமான ஒரு நாட்டின் மக்கள்
ஒற்றுமை உள்ளவர்களாகவும்
நாகரிகமும் பண்பாடும்
வாய்ந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

- வால்டேர்