பொருட்களின் புறத் தோற்றத்தை
வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல்
அவற்றின் அகத் தன்மையையும்
புலப்படுத்துவதே கலையின் குறிக்கோள்.

- அரிஸ்டாட்டில்