உங்களை நீங்களே மிஞ்ச வேண்டும்;
இதுவே உங்களின் வேலையாக இருக்கட்டும்.

-கிறிஸ்டினா