ஜனனத்தையும் மரணத்தையும் தவிர
அனைத்துமே மறு பரிசீலனைக்குரியவை.

- கண்ணதாசன்