நோயாளிக்கு எப்போதாவது நித்திரை உண்டு;
கடன்காரனுக்கு ஒருபோதும் இல்லை.

- ஸ்பெயின் பழமொழி