பிறவித் திறமையை வளர்ப்பதற்காகவே 
கல்வி அறிவு பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.

- பிளாட்டோ