நான் சிந்திக்கிறேன்
அதனால் உயிர் வாழ்கிறேன்.

- டேகார்ட்