சில சமயங்களில் 
முட்டாள் போன்று காட்சியளிப்பது
அறிவுள்ள செயல்.

- தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்