விடைக்கு ஏற்றபடி
கேள்வியை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.
சமரசம் என்பது அதுதான்.

- லின்க்கன்