கடவுள் நம்மை தண்டிக்க விரும்பும்போது
நம் ஆசைகளை தீர்த்து வைக்கிறார்.

- ஆஸ்கர் ஒயில்ட்