குழந்தைகள் கேள்வி கேட்கும்போது தான்
தகப்பன் தனக்கு எவ்வளவு குறைவாகத் தெரிந்திருக்கிறது
என்பதை உணர்கிறான்.

- மைக்கேல் ப்ளேக் போர்ட்