மற்றவர்களை சிறிதும் மதிக்காமல்
தம்மைப் பற்றி மட்டுமே
உயர்வாக நினைப்பவர்கள்
எப்போதும் தனியாகவே இருப்பார்கள்.

- கிளாரிமன்