ஒருவனிடமிருந்து வரும் பதில்களை விட
அவனிடமிருந்து எழும் கேள்விகளே
அவனது புத்திசாலித் தனத்தைக் காட்டும்.

- வால்டேர்