அச்சமே  மரணம்.
அச்சத்திற்கு அப்பால் நீ போக வேண்டும்.
இன்று முதல் அச்சம் அற்றவனாக இரு.

- சுவாமி விவேகானந்தர்