வெற்றி பெற்றவனிடம்
அவன் கூறியது எல்லாம் உண்மையா
என்று யாரும் கேட்க மாட்டார்கள்.

- ஹிட்லர்