ஒரு விஷயத்தை
மறக்க முயலும் போது தான்
நம்முடைய ஞாபக சக்தி
பிரமாதமாக வேலை செய்கிறது.

- பிராங்க்ளின் ஜோன்ஸ்