நடந்து முடிந்த உங்கள் திருமணத்தை
அளவுக்கு அதிகமாக
அலசி ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்காதீர்கள்.

செடியை இருபது நிமிடத்துக்கு ஒருதரம்
வேர் பிடித்து விட்டதா என்று
கிளறிப் பார்ப்பது போன்றது அது.

-த பில் ஹாண்ட் புக்