'கடினமாக உழையுங்கள்'

இந்த இரண்டு சொற்களையும் பின்பற்றுபவர்கள்
வெற்றியின் ரகசியத்தை முழுமையாக
அறிந்து கொண்டவர்கள்.

-பால்கெட்டி