பெரும்பாலான மனிதர்கள்
தாங்கள் எந்த அளவுக்கு இன்பமாய் இருக்க
உள்ளத்தில் உறுதி கொள்கின்றனரோ
அந்த அளவுக்கு இன்பமாய் இருப்பார்கள்.

-ஆப்ரஹாம் லிங்கன்