ஆராய்ந்து அறியும் அறிவு தேவிக்கு
நீங்கள் உடன்படா விட்டால்
அவள் உங்கள் முழங்கால் முட்டியை
சோதித்து விடுவாள்.

- பிராங்க்ளின்