ஒரே புத்தகத்தை
ரசிக்கும் இருவருக்கிடையே
மலரும் நட்புக்கு இணையானது
எதுவும் கிடையாது.

- இர்விங் ஸ்டோன்