உண்மையான கோயில்கள்
அவரவர்களுடைய இதயத்தில்தான்
அமைந்துள்ளன.

-லத்தீன் பழமொழி