கடவுள் பாவத்தை மன்னிக்கிறார்
இல்லாவிடில்
சுவர்க்கம் காலியாக இருக்கும்.

- ஜெர்மன் பழமொழி