வித்தியாசமான முறையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக
தவறான பக்கம் இருந்து வாதாடாதீர்கள்.

- சாமுவேல் பிரபு