வித்தியாசமான முறையில் 
இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக
தவறான பக்கம் இருந்து 
வாதாடாதீர்கள்.

- சாமுவேல் பிரபு