எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதில்
தீவிரமாக இருக்க வேண்டும்.
அப்போதுதான் எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ
அவற்றைச் செம்மையாக செய்ய முடியும்.

- மென்ஷியாஸ்