யானை குழியில் விழுந்தால்
தவளை கூட பின்னால் இருந்து
ஒரு உதை உதைக்கும்.

- வங்காளப் பழமொழி