யாராவது உங்களை
அவமானப்படுத்தினால்
ஒரு அனுபவம்
சேகரிக்கப்பட்டதென்று கருதுங்கள்.

- ஸ்டான்லி ஜோன்ஸ்