மனிதனை எது அடிமையாக்குகிறதோ
அது அவன் தகுதியில் பாதியை
அழித்துவிடுகிறது.

- போப்