கடவுள்
செல்வத்தை உயர்ந்த பொருளாக மதித்திருந்தால்
அதை அயோக்கியர்களுக்கு அளித்திருக்க மாட்டார்.

- ஸ்விப்ட்