நம் பக்கம் உண்மை இருப்பது வேறு;
நாம் உண்மையின் பக்கத்தில் இருப்பது வேறு.

- லிட்வா