உயர்ந்த பதவிகளையும்
மேலான அந்தஸ்தினையும்
ஒருவன் வகிக்க முடியும் 
ஆனால் தாயின் இடத்தை மட்டும் 
யாராலும் வகிக்க முடியாது.

- மெர்சாப்