சோதனைகள் தான்
ஒரு மனிதனை அவனுக்கு
அறிமுகப்படுத்துகின்றன.

- பின்லாந்து பழமொழி