மகிழ்ச்சி பொங்கும் முகத்துடையவர்
வந்தால் போதும், உடனே வீட்டில்
புதியதோர் ஒளி  உதயமாகிவிடும்.

- ஆர்.எஸ்.ஸ்டீவென்சன்