எண்ணத்தைக் கொண்டே
செயல்கள் தீர்மானிக்கப்படும்.

-நபிகள் நாயகம்