நியாயமான இலட்சியத்திற்காகப் போராடினால்
வலியோரையும் எளியோர் வெல்வர்.

- ஸோபாக்லிஸ்