கடவுள்
வாரச் சம்பளம் கொடுப்பதில்லை.
ஆனால் அவர்
முடிவில் கொடுக்கிறார்.

- ஹாலந்து பழமொழி