குறைகளைக் கண்டு உள்ளூரச் சிரித்துக்கொள்ளும்போது
எனது மனச் சுமை குறைகிறது.

- தாகூர்