இறைவனின் படைப்புகள் அனைத்திலும்
ஏழை என்று அழைக்கப்படுபவன்
மனிதன் மட்டுமே.

- கார்லைல்