கடமைக்கான அடிப்படைக் கொள்கை
சரியாக இல்லாவிட்டால்
செயலும் சரியானதாக இருக்க முடியாது.

- டி.எட்வர்ட்ஸ்