நண்பர்கள் இருப்பது நல்லது.
ஆனால் அவர்களின் உதவியை 
நாடுவது நல்லதல்ல.

- பெர்னார்ட்ஷா