குதிரைக்கு ஒரு கடிவாளம், கழுதைக்கு ஒரு சவுக்கு,
முட்டாளுக்கு ஒரு பிரம்பு அவசியம் தேவை.

- சாலமன் மன்னன்