மனதிலே ஒன்றை புதைத்து வைத்தால்
அது நஞ்சு;
மனம் திறந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டால்
அது மருந்து.

- திபெத் பழமொழி