மேல் நோக்கி சறுக்குவது
என்பது கிடையாது.
கீழ் நோக்கி சறுக்க ஆரம்பித்துவிட்டால்
இடையில் நிற்பது என்பது கிடையாது.

- ஜார்ஜ் எலியட்