பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை விட
திருமண வாழ்க்கையில்  கவர்ச்சி குறைவுதான்,
ஆனால் கண்ணியமும் பாதுகாப்பும்
திருமணமானவர்களுக்குத் தான் நன்கு கிடைக்கின்றன.

- ஜெரேமி டெய்லர்