காலையில் எல்லோரிடமும்
இனிமையாக நடந்து கொள்ளுங்கள்
அதன் பிறகு நாள் முழுதும்
இனிமையாயிருக்கும்.

- எல்பர்ட் ஹவார்ட்