நல்ல புத்திமதி எது, மோசமான புத்திமதி எது
என்பதை அறியும் சக்தி உங்களுக்கு இருக்குமானால்
எந்தப் புத்திமதியும் உங்களுக்குத் தேவையில்லை.

- வான் நெபல்