செயல்படுவோம் 
நலனே நடக்கும் என்ற
பொது நம்பிக்கையிருந்தால்
வாழ்க்கை நிச்சயம் வளமடையும்.

- கண்ணதாசன்