முன்னேற்றத்தை நோக்கி
அடியெடுத்து வையுங்கள்
அது எவ்வளவு சிறியதாயிருந்தாலும்
பரவாயில்லை.

- நார்மன் வின்சென்ட் பீல்